VAZGEÇ

Teşekkürler

Başvurunuz ilgili birimlere iletilmiştir.

KAPAT

Let's Up

kuluçka programları

Ülkemizin nitelikli girişimci geliştirme ihtiyacına yönelik olarak geliştirilen Lets Up programı ile üniversitelerde teknoloji odaklı iş fikirlerinin geliştirilmesi ve test edilmesi, doğru iş modellerinin oluşturulması, ulusal ve uluslararası pazarda katma değerli ürün ve hizmetlerin ticarileştirilebilmesi adına girişimcilik, yeni ekonomi, iş modeli ve iş planı ile ilgili eğitimler verilerek farkındalık yaratmak ve girişimcilik motivasyonunu arttırmak amaçlanmaktadır.


Programın kapsamı ve içeriği:

4 eğitim, 1 workshop ve 1 proje sunumları & deneyim aktarımından oluşmaktadır


Eğitim 1: Girişimci Kişilik ve Girişimcilik Ekosistemi

Eğitim 2: İş Modeli Kanvası Eğitimi

Eğitim 3: İş Modeli Doğrulama Workshopları

Eğitim 4: İş Planı ve Finansman Eğitimi

Eğitim 5: Yatırımcı İlişkileri ve Sunum Teknikleri Eğitimi

Eğitim 6: Proje Sunumları ve Deneyim AktarımıKAPASİTE

-

HEDEF KİTLESİ

İş fikri sahibi üniversite öğrencileri

PROGRAM SÜRESİ

1601 kapsamında Lets Up Programı: 6 Ders Akademik Ders Kapsamında Lets Up Programı: 7-10 Ders

PROGRAMIN ÇIKTILARI

 • Girişimcilik Ekosistemini Tanıma
 • Girişimci Kişilik ve İş Fikri Özelliklerini Öğrenme
 • İş Fikri Geliştirme ve İş Modeli Doğrulama
 • İş Planı ve Finansman Hakkında Bilgi Edinme
 • Sunum Becerilerini Geliştirme

Let's Up Başvuru Formu

Kişisel Bilgiler

Ad Soyad
Doğum Tarihi
E Posta
Cep Telefonu
Üniversite Adı
Üniversite Bölümü

İş Fikri Bilgileri

Girişimci olmak istiyorum çünkü...
Sizi başarılı bir girişimci kılacak en önemli 3 kişilik özelliğinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz?
Daha önce girişimcilik deneyimiz var ise belirtiniz. Girişiminiz hakkında bilgi veriniz.
Varsa iş fikrinizden kısaca bahsediniz.
Sizi bu programa neden almalıyız?
Lütfen PDF formatında dosya ekleyiniz
EKLE
Lütfen sadece pdf formatında dosya eklemesi yapınız!!!
GÖNDER

GİRİŞİM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) tarafından gerçekleştirilen girişim bankacılığına yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Banka tarafından kimlik fotokopisi sebebiyle elde edilen özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz Bankamızın girişim bankacılığı faaliyetleri kapsamında girişimcilik ekosistemindeki süreçlerin düzenli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, girişimcilerimizle yatırımcıları bir araya getirdiğimiz yatırımcı buluşmaları, girişimci etkinlikleri ve tanıtıma yönelik organizasyonlar kapsamında ve yine TEB ile kuracağınız işbirliği ve bu işbirliği kapsamında kurulan ilişkilerin yönetimi amacıyla işlenmekte olup, kurumsal iletişim faaliyetleri hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, eğitmenler, danışmanlar, TİM, yatırımcı kuruluşlar, işbirliği yapılan girişimciler, Bankamız ana/hakim hissedarları, ortakları, iştirakleri ve grup şirketleri ve BNPP SA grubu ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Banka tarafından sizlerin beyanları üzerine elektronik ortamda, Banka ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Bankanın bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz Bankanın yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana/hakim hissedarları ve ortaklarıyla, BNPP SA grubu ile, yatırımcılar, TİM, bankamız iş ortakları ve tedarikçileriyle; işbirliği yapılması gereken diğer girişimcilerle, ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.teb.com.tr/gizlilik-politikasi/#kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yayınlanan ya da TEB şubelerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle bankamızla iletişime geçebilirsiniz.

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 • Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,
 •  Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilir.

Banka, kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Banka tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Girişim Bankacılığı Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni içerisinde detaylı olarak açıklandığı şekilde girişim bankacılığı faaliyetleri kapsamında girişimcilik ekosistemindeki süreçlerin düzenli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiğiniz yatırımcı buluşmaları, girişimci etkinlikleri ve tanıtıma yönelik organizasyonlar kapsamında ve yine TEB ile kuracağımız işbirliği ve bu işbirliği kapsamında kurulan ilişkilerin yönetimi ve Bankanızın bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla işlenmesine ve Aydınlatma Metni içinde sayılan yurtiçinde veya yurtdışında bulunabilecek üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

İZİNLİ PAZARLAMA RIZA METNİ

İZİNLİ PAZARLAMA RIZA METNİ

 

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından elektronik posta, çağrı merkezi, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, MMS, mobil ve benzeri vasıtalar kullanılarak gönderilecek pazarlama faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeler ve reklamlar dahil her türlü ticari elektronik iletinin, bankanıza bildirdiğim ve bildireceğim elektronik posta, telefon ve sair elektronik iletişim kanallarına gönderilmesine onay veriyorum. Ticari elektronik ileti içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların yetkili kişi/kurum/kuruluşlara sunulmak üzere saklanabileceğini bildiğimi beyan ederim.

 

Aydınlatma Metni

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA VERİ KULLANIMINA İLİŞKİN RIZA METNİ

 

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. ya da Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler tarafından fotoğraflarımın çekilmesi ile sesimin ve görüntümün kaydedilmesine; elde edilen fotoğraflarımın, görüntü ve ses kayıtlarımın veya iş fikirlerimin her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  tarafından gerçekleştirilebilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarında kullanılmasına peşinen muvafakat veriyorum. Türk Ekonomi Bankası A. Ş. ya da Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler elde edilen fotoğrafların, görüntü ve ses kayıtlarının üzerinde doğmuş ya da doğabilecek her türlü mali hakkı veya manevi hakkı kullanma yetkisini herhangi bir sınırlama getirmeksizin, gayri kabili rücu şekilde, süresiz olarak ve münhasıran Türk Ekonomi Bankası A. Ş.’ye devrettiğimi ve bu devrin gerçekleşmesi için gereken tüm hukuki işlemleri gerçekleştireceğimi kabul ve taahhüt ederim.