VAZGEÇ

Teşekkürler

Başvurunuz ilgili birimlere iletilmiştir.

KAPAT

Start Up/Green Up

hızlandırıcı programları

Start Up programında, iş fikrini hayata geçirmiş, satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunan tekno girişimcilerin iş modellerini geliştirmek, büyümelerini hızlandırmak için çalışıyoruz. Green Up programında ise; tarım ve hayvancılık, geri dönüşüm, temiz enerji, doğaya uyumlu malzeme ve temiz teknolojiler alanlarındaki ticarileşmiş teknoloji firmalarına destek olarak Dünya'da kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına aracılık eden teknoloji girişimlerinin ticari sürdürülebilirliğine katkı vermeyi amaçlıyoruz.Firma Seçim Kriterleri

•      İş fikri ve iş modelinin özgünlüğü

•      Hızlı büyüme ve ölçeklenme potansiyeli

•      Globalleşme/ihracat potansiyeli

•      VC, CVC veya Melek yatırımcılardan yatırım çekme potansiyeli

•      Ekibin nitelik ve niceliksel uyumu

•      Banka ile iş birliği potansiyeli 


KAPASİTE

Her bir programa 6 firma kabul edilmektedir

HEDEF KİTLESİ

0-7 Milyon TL Ciro - Tohum ve Erken Yatırım Seviyesi - 0-3 Yaş Aralığı

PROGRAM SÜRESİ

6 ay

PROGRAMIN ÇIKTILARI

Danışmanlık:

•  Stratejik yönetim danışmanlığı

•  Finansman yönetimi, hukuk, dış ticaret, sunum teknikleri alanlarında eğitim

Satış ve İşbirliği Geliştirme

•  S2C (Scale Up to Corporate) programında yer alma imkanı

•  Global pazarlara erişim

•  94 ülkeyi kapsayan GAN networkü ve iş birliğine dahil olma

Tanıtım ve Pazarlama

•  Ulusal ve uluslarası etkinliklerde yer alma imkanı

•  Online ve offline kanallarda ürün/hizmet tanıtımı

Mentorlük

•  Sektörde deneyimli mentörlerle çalışma

•  Speed Mentoring etkinlikliklerinde yer alma imkanı

Yatırım

•  Ulusal ve uluslararası yatırım fonları ile bir araya gelme

StartUp Başvuru Formu

Şirket Bilgileri

İletişim Konusu Seçiniz
Ad Soyad
E Posta
Telefon Numarası
İl
İlçe
Adres
Şirket Adı
Web Sitesi
Şirketin Kuruluş Yılı
Şirketin Faaliyet Alanı
Şirket Hakkında Kısa Bilgi

İş Fikri Bilgileri

Proje/Ürün/Hizmetler Hakkında Kısa Bilgi (Girişim hangi müşterilerin hangi ihtiyaçlarını karşılıyor, hangi problemlerini çözüyor?)
Proje/Ürün/Hizmetlerde Gelinen Aşamayı Seçiniz
Yeni Ürün/Hizmet Geliştirme Planlarınızı Kısaca Tarifleyiniz
Projenin Tahmini Ticarileşme Zamanı
İhracat ve/veya Yurtdışı Operasyon Planı *
Son 1 Yıl İhracat Rakamınızı Belirtiniz ($)
Son 1 Yıl Cironuzu Belirtiniz ($)
Daha önce devlet desteği alındı mı? Alındıysa hangisi ve hangi tutarda?
GÖNDER

GİRİŞİM BANKACILIĞI FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Türk Ekonomi Bankası A. Ş. (“Banka”) tarafından gerçekleştirilen girişim bankacılığına yönelik faaliyetler kapsamında işlenmekte olan kişisel verileriniz hakkında sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Banka tarafından kimlik fotokopisi sebebiyle elde edilen özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere kişisel verileriniz Bankamızın girişim bankacılığı faaliyetleri kapsamında girişimcilik ekosistemindeki süreçlerin düzenli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, girişimcilerimizle yatırımcıları bir araya getirdiğimiz yatırımcı buluşmaları, girişimci etkinlikleri ve tanıtıma yönelik organizasyonlar kapsamında ve yine TEB ile kuracağınız işbirliği ve bu işbirliği kapsamında kurulan ilişkilerin yönetimi amacıyla işlenmekte olup, kurumsal iletişim faaliyetleri hizmeti sağlayıcıları, iş ortakları, eğitmenler, danışmanlar, TİM, yatırımcı kuruluşlar, işbirliği yapılan girişimciler, Bankamız ana/hakim hissedarları, ortakları, iştirakleri ve grup şirketleri ve BNPP SA grubu ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ile Bunlara İlişkin Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz Banka tarafından sizlerin beyanları üzerine elektronik ortamda, Banka ile sizler arasında bulunan ilişkisi çerçevesinde toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Bankanın bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesine yönelik çeşitli hukuki sebeplerle toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Yukarıda belirtilen veri işleme amaçları kapsamında kişisel verileriniz Bankanın yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve ana/hakim hissedarları ve ortaklarıyla, BNPP SA grubu ile, yatırımcılar, TİM, bankamız iş ortakları ve tedarikçileriyle; işbirliği yapılması gereken diğer girişimcilerle, ayrıca kanunen yetkili kılınmış kamu tüzel kişilikleri, özel kişiler veya adli makamlarla paylaşılabilecektir. Söz konusu paylaşımlar çerçevesinde kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi

Kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca işlenecektir. Söz konusu sürenin bitiminden sonra ise ilgili verilerin daha uzun süre boyunca işlenmesine imkân veren herhangi bir mevzuat hükmü ya da hukuki sebep bulunması halinde, bu süreler boyunca da kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Bahsedilen bu sürelerin sonunda ise kişisel verileriniz derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Alınan Güvenlik Önlemleri

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler Banka tarafından alınmaktadır.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanun m. 11 kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için www.teb.com.tr/gizlilik-politikasi/#kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yayınlanan ya da TEB şubelerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle bankamızla iletişime geçebilirsiniz.

Form eksiksiz bir şekilde doldurularak;

 • Şubelerimize yazılı olarak teslim edilebilir,
 • İadeli taahhütlü posta ya da noter kanalıyla Bankamız adresine gönderilebilir,
 •  Güvenli elektronik imzayla imzalayarak kvkkbasvuru@teb.com.tr adresine e-posta ile iletilebilir,
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabından turkekonomibankasi@hs03.kep.tr adresine KEP ile iletilebilir.

Banka, kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin yazılı olarak ya da Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle iletecekleri taleplerini, iletim tarihinden sonra en kısa sürede ve en geç otuz günde sonuçlandıracaktır. Kurul tarafından yayınlanan tarifeler çerçevesinde veri sahiplerinin başvuruları ücretlendirilebilecektir.

Veri sahipleri tarafından yapılan başvuruların yanıtlanması amacıyla Banka tarafından başvurucunun kimliğinin doğrulanması ile başvurucu talebinin netleştirilmesi amacıyla ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Söz konusu bilgi ve belgelerin paylaşılmaması halinde veri sahibinin başvurusu cevaplanamayabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

 

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin Girişim Bankacılığı Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni içerisinde detaylı olarak açıklandığı şekilde girişim bankacılığı faaliyetleri kapsamında girişimcilik ekosistemindeki süreçlerin düzenli bir şekilde devam edebilmesi amacıyla, girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirdiğiniz yatırımcı buluşmaları, girişimci etkinlikleri ve tanıtıma yönelik organizasyonlar kapsamında ve yine TEB ile kuracağımız işbirliği ve bu işbirliği kapsamında kurulan ilişkilerin yönetimi ve Bankanızın bankacılık faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla işlenmesine ve Aydınlatma Metni içinde sayılan yurtiçinde veya yurtdışında bulunabilecek üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza veriyorum.

İZİNLİ PAZARLAMA RIZA METNİ

 

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından elektronik posta, çağrı merkezi, akıllı ses kaydedici sistemler, SMS, MMS, mobil ve benzeri vasıtalar kullanılarak gönderilecek pazarlama faaliyetlerine yönelik bilgilendirmeler ve reklamlar dahil her türlü ticari elektronik iletinin, bankanıza bildirdiğim ve bildireceğim elektronik posta, telefon ve sair elektronik iletişim kanallarına gönderilmesine onay veriyorum. Ticari elektronik ileti içeriği ve gönderiye ilişkin diğer kayıtların yetkili kişi/kurum/kuruluşlara sunulmak üzere saklanabileceğini bildiğimi beyan ederim.

 

ETKİNLİKLER KAPSAMINDA VERİ KULLANIMINA İLİŞKİN RIZA METNİ

 

Türk Ekonomi Bankası A. Ş. ya da Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler tarafından fotoğraflarımın çekilmesi ile sesimin ve görüntümün kaydedilmesine; elde edilen fotoğraflarımın, görüntü ve ses kayıtlarımın veya iş fikirlerimin her türlü tanıtım, ticarileştirme faaliyetleri kapsamında Türk Ekonomi Bankası A.Ş.  tarafından gerçekleştirilebilecek yazılı, sözlü, görsel tanıtım, basın, yayın çalışmalarında kullanılmasına peşinen muvafakat veriyorum. Türk Ekonomi Bankası A. Ş. ya da Türk Ekonomi Bankası A. Ş. tarafından yetkilendirilen üçüncü kişiler elde edilen fotoğrafların, görüntü ve ses kayıtlarının üzerinde doğmuş ya da doğabilecek her türlü mali hakkı veya manevi hakkı kullanma yetkisini herhangi bir sınırlama getirmeksizin, gayri kabili rücu şekilde, süresiz olarak ve münhasıran Türk Ekonomi Bankası A. Ş.’ye devrettiğimi ve bu devrin gerçekleşmesi için gereken tüm hukuki işlemleri gerçekleştireceğimi kabul ve taahhüt ederim.